انتشار فهرست اصلاح طلبان برای کابینه

احسان مهرابی

چهارشنبه ۴ مرداد 1396 - 21:26

این روزها گروه های سیاسی تلاش می کنند از طریق رایزنیهای پشت پرده و فشارهای سیاسی بر کابینه حسن روحانی تاثیرگذار باشند.دراین میان اصلاح طلبان خود را شریک اصلی پیروزی روحانی می دانند و انتظار دارند نظر آنان در چینش کابینه بیشتر لحاظ شود.هر چند اعلام کرده اند که از کابینه سهم خواهی نمی کنند.اصلاح طلبان حتی در صورت سهم خواهی کار سختی پیش رو دارند چرا که بسیاری از چهره های شاخصشان به دلیل حوادث سال ۸۸ و اتفاقات مشابه عملا امکان حضور در کابینه را ندارند.

Saaad School

مواضع اصلاح طلبان در فضای عمومی و رسانه ها از یک سو تلاشی برای تاثیرگذاری بیشتر بر کابینه است و از سوی دیگر نشان از آن دارد که بخشی از مطالباتشان تامین نشده است.

اصلاح طلبان اما شاید نگران تکرار تجربه دولت دوم محمد خاتمی و دلسردی حامیانشان برای شرکت در انتخابات بعد هستند.کابینه دوم خاتمی با وجود مجلس همسوی ششم از کابینه اول او ضعیف تر بود و این موضوع یکی از دلایل دلسردی بخشی از حامیان اصلاح طلبان برای شرکت در وقایع سیاسی بعدی مانند انتخابات دوم شوراها بود.

برخی از چهره های اصلاح طلب اما گفته اند،اصلاحات یک گفتمان است و چینش کابینه روحانی تاثیری برآن نخواهد داشت.

شاید یکی از راه های غلبه بر این نگرانی عملکرد شفاف درباره کابینه آینده باشد.اصلاح طلبان برای اینکه درآینده نیاز به پاسخگویی به هوادارانشان درباره کابینه دوم روحانی را نداشته باشند.بهتر است فهرست پیشنهادی خود درباره کابینه را منتشر کنند.انتشار این فهرست به معنای سهم خواهی از روحانی تلقی نخواهد شد چرا که قاعدتا بسیاری از وزرای پیشنهادی اصلاح طلب نیستند.

انتشار این فهرست راه را بر سهم خواهیهای فردی نیزخواهد بست.انتشار این فهرست از سوی دیگر باعث خواهد شد که اصلاح طلبان بتوانند درباره رای اعتماد به وزرا نیز منسجم تر عمل کنند.هرچند که فراکسیون امید مجلس نشستهایی را با حسن روحانی درباره کابینه داشته اما دخالت مستقیم این فراکسیون در چینش کابینه به نوعی دخالت قوه مقننه در قوه مجربه تلقی خواهد شد.اما اگر این فهرست از سوی شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان منتشر شود فراکسیون امید نیز می تواند آن را در رای به کابینه مد نظر قرار دهد.

انتشار این فهرست از سوی دیگر باعث خواهد شد که اصلاح طلبان بتوانند از بیان سخنان کلی به عمل گرایی روی آورده و درباره موضوعات به صورت مصداقی نیزنظرات خود را مطرح کنند.انتشار این فهرست البته راه حاشا در آینده را خواهد بست و تحلیل گران می توانند براساس آن عملکرد روحانی و اصلاح طلبان را بهتر تحلیل کنند.