نجفی موظف به گزارش عملکرد قالیباف شد

نجفی موظف به گزارش عملکرد قالیباف شد

سه شنبه ۲۱ شهریور 1396 - 11:50

شورای شهر تهران در یک طرح دوفوریتی، محمدعلی نجفی را ملزم به ارائه کارنامه عملکرد قالیباف کرد.

Saaad School

۱۸ عضو شورای شهر دو فوریت طرح ارایه گزارش ۱۰۰ روزه  و گزارش بر سند تحول و تغییر مدیریت شهر تهران  را به هیات رئیسه شورای شهر ارائه کردند و با اکثریت آرا حداکثری تصویب شد.