با حکم وزیر کشور احکام ۱۴ شهردار صادر شده است

چهارشنبه ۲۹ شهریور 1396 - 15:30

بر این اساس وزیر کشور احکام شهرداران اهواز ( آقای منصور کتانباف نصب)، بوشهر ( آقای غلامعلی میگلی نژاد)، خرم آباد ( آقای وحید رشیدی)، خمینی شهر (آقای علی اصغر حاج حیدری)، خوی (آقای محرم اکبرزاده)، ساری (آقای مهدی عبوری)، سبزوار (آقای سید علی کوشکی)، نجف آباد (آقای مسعود منتظری نجف آبادی)، بندرعباس(عباس امینی زاده)، کرج(اصغر نصیری) را صادر کرد.

پیش از این نیز، حکم شهرداران تهران، قم، مشهد و یزد از سوی وزیر کشور امضاء و ابلاغ شده است.

>Saaad School

بر این اساس وزیر کشور احکام شهرداران اهواز ( آقای منصور کتانباف نصب)، بوشهر ( آقای غلامعلی میگلی نژاد)، خرم آباد ( آقای وحید رشیدی)، خمینی شهر (آقای علی اصغر حاج حیدری)، خوی (آقای محرم اکبرزاده)، ساری (آقای مهدی عبوری)، سبزوار (آقای سید علی کوشکی)، نجف آباد (آقای مسعود منتظری نجف آبادی)، بندرعباس(عباس امینی زاده)، کرج(اصغر نصیری) را صادر کرد.

پیش از این نیز، حکم شهرداران تهران، قم، مشهد و یزد از سوی وزیر کشور امضاء و ابلاغ شده است.