درخواست رییس شورای شهر مشهد: استاندار منشاء تجمعات مشهد را اعلام کند

دوشنبه ۱۱ دی 1396 - 15:38

محمدرضا حیدری  با اشاره به تجمعات و اتفاقات روزهای اخیر در کشور: معتقدیم ضمن توجه به اصول مصرح در قانون اساسی، باید از این ظرفیت‌ها استفاده کنیم که مردم بتوانند دیدگاه‌ها و نگاه خود را از یک مسیر مسالمت‌آمیز و قانونی به مدیران جامعه برسانند.

بعضی تحلیل‌ها و نظرات در مورد چگونگی شروع اعتراضات از مشهد وجود دارد که از استاندار محترم به‌عنوان نماینده عالی دولت انتظار داریم، اطلاعات لازم را در اختیار افکار عمومی قرار دهند.

>Saaad School

محمدرضا حیدری  با اشاره به تجمعات و اتفاقات روزهای اخیر در کشور: معتقدیم ضمن توجه به اصول مصرح در قانون اساسی، باید از این ظرفیت‌ها استفاده کنیم که مردم بتوانند دیدگاه‌ها و نگاه خود را از یک مسیر مسالمت‌آمیز و قانونی به مدیران جامعه برسانند.

بعضی تحلیل‌ها و نظرات در مورد چگونگی شروع اعتراضات از مشهد وجود دارد که از استاندار محترم به‌عنوان نماینده عالی دولت انتظار داریم، اطلاعات لازم را در اختیار افکار عمومی قرار دهند.