مرتضوی خبر انتقالش به زندان اوین را تکذیب کرد

چهارشنبه ۲ اسفند 1396 - 15:19

مدیر عامل سابق سازمان تامین اجتماعی: در خانه هستم و زندان نرفته‌ام

هفته آینده به دادگاه تجدیدنظر می روم.

>Saaad School

مدیر عامل سابق سازمان تامین اجتماعی: در خانه هستم و زندان نرفته‌ام

هفته آینده به دادگاه تجدیدنظر می روم.