خانه نشینی تنها راه روحانی پس از فیلترینگ تلگرام

احسان مهرابی

دوشنبه ۱۰ اردیبهشت 1397 - 18:04

مصطفی تاج زاده درمصاحبه ای گفته، روزی که  قوه قضائیه ۱۸ نشریه را تعطیل کرد،باید محمد خاتمی،رئیس جمهور وقت«کار را تعطیل می‏ کرد و می‏ رفت خانه و می‏ گفت من دیگر رئیس ‏جمهور نیستم».

اینک این وضعیت برای حسن روحانی پیش آمده است.مقاومت دربرابر مسدود شدن شبکه های اجتماعی از معدود دستاوردهای روحانی درفضای سیاسی بود.اینک فیلتر شدن تلگرام تیر آخر به این دستاورد بود و دیگر دستاورد کلانی برای روحانی دراین حوزه نمانده است.

Saaad School

روحانی اگر درمقابل فیلتر شدن تلگرام مقاومت نکند،یک سال دیگر درفضای ناامیدی انتخابات مجلس یازدهم را باید برگزار کند.انتخاباتی که درصورت ادامه این فضا عملا شبیه به انتخابات مجلس هفتم در دولت محمد خاتمی خواهد شد.

استعفای روحانی دراین شرایط هزینه زیادی را برای آیت الله خامنه ای به دنبال خواهد داشت.او به دنبال بی اعتبار کردن حسن روحانی و ناامیدی حامیان او درانتخابات بعد است.

وضعیت مبهم برجام نیز باعث شده که دولت از بخشی از منافع برجام بهره مند نشود.از سوی دیگر وضعیت بازار ارز باعث شده که مهم ترین دستاورد های دولت درحوزه های اقتصادی کمرنگ شود.

با این فضا ادامه کارحسن روحانی جزناامیدی حامیانش نتیجه ای دربرنخواهد داشت.تنها توجیه برای ادامه کار حسن روحانی می تواند وضعیت برجام و موضوعات منطقه ای باشد.

دو موضوعی که درنهایت همه اقدامات درباره آن ها نیاز به هماهنگی با رهبر جمهوری اسلامی دارد و در صورت استعفای روحانی،معاون اول او که اداره کننده دولت خواهد شد نیز می تواند آن ها را انجام دهد.

اینک روحانی درشرایطی قرار گرفته که با یک مقاومت می تواند شرایط فضای سیاسی را به نفع خود تغییر دهد.اگر روحانی دربرابر این اقدام مقاومت نکند،حتی اگر درآینده دستاوردهای مهمی داشته باشد،به لحاظ سیاسی پایان دولت خود را رقم زده است.