آموزش مدنی

آموزش مدنی پنجمین درس از دوره آموزشی مدرسه ساد است. در این دوره کوتاه در مورد اصول اساسی حکمرانی دموکراتیک بحث و جنبه های اساسی از آزادی های بنیادین را مرور خواهیم کرد. همچنین می‌آموزیم که چرا تفکیک قوا مهم است و سیستم‌های نظارتی چگونه می‌توانند از بازتولید دیکتاتوری جلوگیری کنند. مفاهیم اساسی در ۴ بخش و به صورت ترکیبی از مثال، مطالعه موردی، تصویر، ویدئو و سایر روش‌های آموزشی تعاملی ارائه شده‌اند.

Saaad School

برای ورود به مدرسه ساد و ثبت‌نام در این درس اینجا کلیک کنید.