تجمع دانشجویان ایرانی در نورنبرگ و ارلانگن در همدردی با قربانیان حوادث تروریستی تهران